Õpilaskogusse kuuluvad:

Sofia Leppik

Lisandra Treimann

Sebastian Noormaa

Karina Laasberg

Silvester Leppik

Mari-Liis Strömberg

Heliisa Taal

Angela Laidinen

Getter Mets (õpilaskogu president)

Helena Taal (õpilaste esindaja Vasta Kooli hoolekogus)

Marta Maria Mäekivi

Gerthrud Kosmanenko

Janne Katt

Õpilaskogusse kuuluvad:

Sofia Leppik

Lisandra Treimann

Sebastian Noormaa

Karina Laasberg

Silvester Leppik

Mari-Liis Strömberg

Heliisa Taal

Angela Laidinen

Getter Mets (õpilaskogu president)

Helena Taal (õpilaste esindaja Vasta Kooli hoolekogus)

Marta Maria Mäekivi

Gerthrud Kosmanenko

Janne Katt

Vasta Kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus

Kinnitatud Vasta Põhikooli direktori käskkirjaga 11.september 2003 nr. 09-2/01

Parandused ja täiendused Vasta Kooli direktori käskkirjaga 15.september 2011 nr. 02-2/01

I Üldsätted
1.1 Vasta Kooli õpilasesindus (edaspidi õpilasesindus) on Vasta Kooli õpilaste vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad õpilased 5.-9.klassist;
1.2 Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, kooli põhimäärusest ja kodukorrast, kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest ja käesolevast põhimäärusest;
1.3 Õpilasesindus põhimääruse koostab õpilasesindus ning kinnitab kooli direktor;
1.4 Õpilasesindus otsusega ja direktori nõusolekul võib põhikirja sisse viia muudatusi;
1.5 Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli rekvisiite, ruume ja õpilasesinduse tööks sihtotstarbeliselt eraldatud raha ja vahendeid;
1.6 Õpilasesindus rahalised vahendid moodustuvad annetustest, heategevusürituste sissetulekutest ja muudest sissetulekutest, mis on kõik kooskõlastatud kooli juhtkonnaga;
1.7 Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks;

II Eesmärgid
2.1 Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
2.2 Õppetöövälise aja organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
2.3 Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
2.4 Õpilasesinduse koostöö VUPSS (Vasta-Uhtna-Põlula-Sonda-Sõmeru) liidu koolidega, Viru-Nigula vallaga ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga;
2.5 Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

III Õpilasesinduse õigused ja kohustused
Oma eesmärkide saavutamisel on õpilasesindusel õigus:
3.1 Osaleda kooli tegevuse korraldamisel;
3.2 Osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
3.3 Kaitsta kooli õpilasesinduse liikmete ja vajadusel ka teiste õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees;
3.4 Kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
3.5 Algatada ja korraldada kooli üritusi juhtkonna nõusolekul;
3.6 Esindada kooli õpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides, direktsiooni loal;
3.7 Luua sidemeid teiste koolide õpilasorganisatsioonidega;
3.8 Kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite ning vastavalt kokkuleppele kasutada õpilasesindusele sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid;
Õpilasesindus kohustub:
3.9 Järgima kooli põhimäärust ja kodukorda ning arengukava?, samuti kinni pidama kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest;
3.10 Mitte vahetult sekkuma õppeprotsessi ega ignoreerima õppemetoodikat;
3.11 Vastutama enda korraldatud ürituste eest
3.12 Olla teistele eeskujuks

IV Sisekorraldus ja juhtimine
4.1 Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus, mille võtab vastu õpilasesindus ja mis jõustub kooli direktori kinnitamisel.
4.2 Õpilasesinduse koosseis kinnitatakse õppeaasta esimesel koosolekul.
4.3 Õpilasesindusse võivad kuuluda õpilased 1.-4.klassini ja 5.-9.klassini;
4.4 Õpilasesindus koosolekud toimuvad vähemalt kord kuus ja koosolekuid protokollitakse; (protokollija) ning protokollile kirjutavad alla õpilasesinduse president, huvialajuht ja protokollija;
4.5 Õpilasesinduse koosoleku protokollid säilitatakse juhatuse poolt alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil õpilasesinduse liikmetel;
4.6 Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on vähemalt pool õpilasesinduse liikmetest;
4.7 Õpilasesinduse pädevuses on:
4.7.1 Presidendi valimine
4.7.2 Asepresidendi valimine
4.7.3 Protokollija valimine
4.7.4 Liikme vabastamine
4.7.5 Liikme lisandumise üle otsustamine ja kinnitamine
4.7.6 Ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale ja õppenõukogule
4.7.7 Õpilasomavalitsuse põhimääruse muutmine;
4.8 Õpilasesinduse otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a kui otsuse salajast hääletamist nõuab enamik õpilasesinduse liikmetest;
4.9 Kõik isiku valimised koosolekul tehakse salajase hääletamise teel;
4.10 Õpilastesindusest liikme vabastamise kohta võib põhjendatud ettepaneku teha teine õpilasesinduse liige kui:
4.10.1. Liige ei ole osalenud 3 järjestikusel koosolekul
4.10.2. Liikme tegevus ei vasta õpilasesinduse põhimäärusele
4.10.3. Liige ei täida talle määratud ülesandeid
4.11 Juhatus ja president.
4.11.1 Juhatus koosneb: presidendist ja asepresidendist.
4.11.2 President juhib õpilasesindus tegevust.
4.11.3 Presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslikuks asendajaks.
4.12 Juhatuse ülesandeks on:
4.12.1 Viia ellu õpilasesinduse otsused;
4.12.2 Teavitada õpilasesinduse liikmeid koosoleku toimumise ajast
4.12.3 Esindada õpilasesindust või määrata õpilasesinduse esindaja kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
4.12.4 Volitada presidenti vm. juhatuse liiget täitma õpilasesinduse või juhatuse otsustest tulenevaid ülesandeid;
4.12.5 Võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, õpilasesinduse esindajate, samuti kooli õpilaste ettepanekute realiseerimiseks; täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
4.12.6 Õpilasesinduse ja viimase volituste alusel iseseisvalt ürituste läbiviimine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
4.13 Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku õpilasesindusele võivad teha õpilasesinduse liige (liikmed) kui:
4.13.1. President ei ole võimeline õpilasesinduse tööd juhtima oma liigu vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms. põhjusel;
4.13.2. Presidendi tegevus ei vasta õpilasesindus või kooli põhikirjale või president rikub või ei arvesta õpilasesindus volitusi, ei täida juhatuse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
4.13.3. Presidendi tegevus kahjustab kooli mainet;

V Tegevuse lõpetamine
5.1. Õpilasesinduse tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui toimus tema asutamine õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras;
5.2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks teeb president või üks kolmandik õpilasesinduse liikmetest või kooli juhtkond;
5.2.1. Ettepanek peab olema põhjendatud ning esitatud peavad olema ka ettepanekud omavalitsuse jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest;