VASTA KOOLI KODUKORD

UUS KODUKORD ON KOOSTAMISEL!

Heaks kiidetud kooli õppenõukogus 22.10.2010.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 22.10.2010 3-4/01

1. ÜLDOSA
1.1. Vasta Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhimäärus ja käesolev kodukord.
1.2. Vasta Kooli kodukord lähtub üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest, tagades kogu kooliperele töörahu ja turvalisuse.
1.3. Kodukorra eiramine on karistatav Vasta Koolis väljatöötatud korra alusel.
1.4. Kool ei kanna materiaalset vastutust õpilaste isiklike asjade eest.

2. ÕPILASTE ÕIGUSED
2.1. Saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste, hindamise korra, õpiabi jne kohta.
2.2. Saada õpetajatelt täiendavat abi vastavalt õppekavas ettenähtud võimalustele.
2.3. Kasutada oma kooli rajatisi, ruume ja vahendeid vastavalt koolis kehtestatud korrale.
2.4. Osaleda kooli ringide töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.
2.5. Teha ettepanekuid koolikorralduse parendamiseks.
2.6. Pöörduda oma õiguste kaitseks kooli Õpilaskogu, kooli direktori, lastekaitseorganisatsioonide, kooli hoolekogu, maakonna haridus- ja sotsiaalosakonna või Haridusministeeriumi poole.

3. ÕPILASTE KOHUSTUSED
Õpilane:
3.1. Osaleb vastavalt võimetele kooli huvitegevuses (sport, Õpilaskogu töö) ning esindab väärikalt ennast ja oma kooli.
3.2. Tagab oma käitumisega töörahu kaasõpilastele ja personalile.
3.3. Suhtub õppetöösse kohusetundlikult.
3.4. Ei puudu põhjuseta, esitab teatised ja tõendid puudumisele järgneval päeval. Puudumine ei vabasta õppematerjali omandamise kohustusest.
3.5. Vastavalt Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadusele ei loeta alates 1.09.2010 puudumise põhjusteks koduseid põhjusi. Õpilane saab koolist puududa haiguse, elu ja tervist ohustavate keskonnatingimuste (ilm jms.*) tõttu või vabandavatel põhjustel (võistlused, olümpiaadid ja äärmisel juhul eelneval kokkuleppel kodu ning kooliga).
3.6 Pikemaajalisest puudumisest (pere- ja võistlusreisid vm.) teavitab õpilane eelnevalt aineõpetajaid ja klassijuhatajat, täites vastava taotluse, ning on kohustatud täitma saadud õpiülesanded.
3.7. Täidab õpetajate korraldusi, juhiseid.
3.8. Ei hiline tundidesse ega üritustele.
3.9. Kannab kaasas õpilaspäevikut.
3.10. Muretseb igaks õppeaineks vajalikud töövahendid.
3.11. Kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Tagastab kooli õpikud ja teised raamatud õppeaasta lõppedes või koolist lahkumisel.
3.12. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral muretseb õpilane uue õpiku või kompenseerib selle maksumuse.
3.13. Hoiab ja korrastab kooli vara, tehes igal õppeaastal tööd kooli materiaalse õpikeskkonna säilitamiseks (Kooli heaks tehtav töö).
3.14. Kannab vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei ole spordijalatsid ja jalanõud, mille tald määrib põrandaid.
3.15. Järgib tervislikke eluviise (ei suitseta, ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid).
3.16. Täidab tuleohutuse, tööohutuse ja tervisekaitse nõudeid.
3.17. Alates II kooliastmest (st 4. klassist) pöördub õpilane õpetaja poole „teie“ vormis, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4. KOOLIPÄEVA ÜLDINE KORRALDUS
4.1. Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.
4.2. Tunni algusest ja lõpust annab märku koolikell.
4.3. Koolimaja avatakse kell 7.00 ja suletakse kell 17.00.
4.4. Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Tunni pikkus on 45 minutit, vahetunnid vastavalt 10 või 20 minutit.
4.5. Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridus- ja teadusministri määrusega.
4.6. Õpilane tuleb kooli vähemalt 10 minutit enne tundide algust.
4.7. Õppetegevust reguleerib õppepäevaks kehtestatud tunniplaan.
4.8. Muudatustest tunniplaanis teatab õpetaja, klassijuhataja või õppealajuhataja.
4.9. Klassijuhatajal, aineõpetajal või juhtkonna liikmel on õigus lubada õpilasel koolipäeva sees lahkuda, tõendades seda oma allkirjaga õpilaspäevikus.
4.10. Igat laadi õpilastevahelised ostu-müügitehingud on koolis keelatud.

5. ÕPPETUND
5.1. Õpilane ootab tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle juures. Õpetaja puudumisel teatab klassivanem sellest kooli juhtkonna liikmele.
5.2.Tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Üldjuhul seisab õpilane tunni alustamisel ja lõpetamisel püsti.
5.3. Õpilane istub klassis tema poolt valitud kindlal kohal. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta.
5.4. Külalise klassi tulles tõuseb õpilane püsti.
5.5. Hilinenud õpilane on kohustatud hilinemise põhjust selgitama. Hilinemine on karistatav.
5.6. Koduste ülesannete täitmatajätmist põhjendab õpilane enne tunni algust ja sooritab need koolipäeva lõpus pärast tunde.
5.7. Õpilane võib klassist ja oma töökohalt lahkuda vaid õpetaja loal.
5.8. Õpilane ei kommenteeri ega sega kaasõpilasi, vastamiseks tõstab käe.
5.9. Õpilane ei näri tunnis närimiskummi, ei söö ega joo.
5.10. Õpilane ei kasuta õppetööd häirivaid asju (mobiiltelefonid, helikandjad jne). Õpetajal on õigus kaasõpilasi ohustavad/segavad esemed ära võtta. Tagastamise tingimused lepitakse kokku lapsevanemaga.
5.11. Õpilane, kes segab õppetöö läbiviimist, eemaldatakse tunnist. Tundi tagasi lubab õppealajuhataja, kui õpilane on täitnud analüüsilehed ja sooritanud õpiülesanded.
5.12. Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilased viibivad oma klassi juures (kui õpetaja ei ole korraldanud nende tegevust teisiti).
5.13. Õpilane korrastab oma töökoha pärast tunni lõpetamist.

6. MÕJUTUSVAHENDID JA NENDEST TEAVITAMINE
6.1. MÕJUTUSVAHENDID
6.1.1. Suuline märkus.
6.1.2. Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
6.1.3. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus (peale tunde jätmine tegemata tööde teostamiseks).
6.1.4. Pikapäevarühma suunamine.
6.1.5. Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
6.1.6. Õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures.
6.1.7. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus.
6.1.8. Arenguvestluse läbiviimine.
6.1.9. Ajutine keeld võtta osa õppevälistest tegevustest koolis.
6.1.10. Individuaalse õppekava määramine.
6.1.11. Tugiisiku määramine.
6.1.12. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
6.1.13. Kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine.
6.1.14. Kirjalik noomitus.
6.1.15. Esemete kooli hoiulevõtmine, kui õpilane kasutab neid viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Hoiulevõetud esemed tuuakse õppealajuhataja või direktori kätte ja tagastatakse lapsevanemale.
6.1.16. Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks.

6.2. MÕJUTUSVAHENDITEST TEAVITAMINE
6.2.1. Õppetunni ja distsipliiniga seotud mõjutusvahendite rakendamise määrab aineõpetaja ja teavitab õpilast suuliselt ning teeb e-kooli kirjaliku märkuse, välja arvatud punkt 6.1.1.(suuline märkus).
6.2.2. Tunniväliste mõjutusvahendite rakendamise määrab direktor, välja arvatud punkt 6.1.12.(ajutine õppes osalemise keeld), mille rakendamise määrab õppenõukogu. Mõjutusvahenditest teavitatakse õpilast ja lapsevanemat kirjalikult.

7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
Vasta Koolis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
7.1. õpetaja suuline kiitus,
7.2. õpetaja kirjalik tänu või kiitus (kasutatakse kooli kiituskaarti),
7.3. kiitus kooli üldkogunemisel,
7.4. direktori käskkirjaline tunnustus,
7.5. kooli autahvel,
7.6. kooli tänukiri,
7.7. Haridusministeeriumi kiituskiri,
7.8. direktsiooni ja hoolekogu vastuvõtt koos vanematega õppeaasta lõpul – I, II ja III kooliastmes veerandi kokkuvõtvad hinded 4; 5,
7.9. preemiaekskursioon – I, II ja III kooliastmes aastahinded 4; 5, vabariiklikud ja maakondlikud saavutused spordis, õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel.

8. KÄITUMINE VAHETUNNIS JA ÕPILASBUSSIS
8.1. Vahetunni veedab õpilane (üldjuhul) selles koridoris, kus tema tund algab.
8.2. Vahetunnis puhkavad õpilased kaaslasi häirimata.
8.3. Kooli juhtkonna loal võib kevad- ja sügisperioodil vahetunni ajal ilusa ilma korral õues olla. Kooli territooriumilt lahkumine on keelatud.
8.4. Jalgrataste ja muude liiklusvahenditega võib sõita vaid autoteel.
8.5. Õpilasbussis käitub õpilane vastavalt üldlevinud käitumisnormidele.
8.6. Üldjuhul oodatakse koolibussi kooli territooriumil parkimisplatsil.
8.7. Õpilane ei sisene enne bussi, kui buss on peatunud.
8.8. Bussi sisenedes leiab õpilane endale vaba koha, kus istub kuni sihtkohta jõudmiseni.
8.9. Sõidu ajal ei tohi bussis ringi kõndida ja kaassõitjaid segada.
8.10. Õpilane ei tõuse enne püsti, kui buss on peatunud.

9. SÖÖKLA
9.1. Põhikooli (1.-9.kl) õpilase lõunasöök on tasuta. Muude toitlustusteenuste eest (näiteks pikapäevarühma söök) tuleb õpilasel tasuda teenust osutanud toitlustajale.
9.2. Õpilase puudumisest informeerib söökla juhatajat klassikorrapidaja esimese tunni algul. Toidu arvelt mahavõtmine toimub sama päeva hommikul.
9.3. Õpilasi toitlustatakse kindlaksmääratud kellaaegadel. Igal klassil on kindel laud.
9.4. Õpilased järgivad sööklas kultuurse käitumise reegleid. Kasutatud nõud viib õpilane selleks ettenähtud kohta.
9.5. Õpilane ei vii sööklast toitu välja.
9.6. Sööklasse ei siseneta koolikotiga ja üleriietes.
9.7. Tunni ajal söökla õpilasi ei teeninda (v.a juhtkonnaga kooskõlastatud erijuhtumid).

10. GARDEROOB
10.1. Garderoob on avatud 7.30 – 16.30, tundide ajal on garderoob suletud. Vajadusel saab garderoobi siseneda päevakoristaja järelvalvel. Vahetundide ajal on seoses kehalise kasvatuse tundidega garderoob avatud.
Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Üleriiete taskusse ei jäeta raha, dokumente jt väärtuslikke esemeid. Nende kadumise eest kool materiaalselt ei vastuta.
10.2. Üldjuhul on kooli ruumides üleriietes viibimine keelatud.
10.3. Päevakoristajal on õigus õpilast koolipäeva sees lubada lahkuda vaid klassijuhataja, aineõpetaja või juhtkonna liikme loaga õpilaspäevikus.

11. KORRAPIDAMINE
11.1. Üldkorrapidamisega tegeleb korrapidaja-õpetaja.
11.2. Klassikorrapidamine
Kõik õpilased on periooditi klassikorrapidajad.
Klassikorrapidaja:
- teatab esimese tunni alguses söökla juhatajale sööjate arvu;
- teatab tunni alguses puudujad;
- õpetaja loal avab tunni lõpus akna(d), puhastab tahvli, korrastab toolid ja lauad, kustutab tuled ning pärast viimast tundi pühib põranda, tõstab toolid laudadele;
- informeerib koheselt õpetajat/kooli juhtkonda klassis olevate õppevahendite ja/või inventari lõhkumisest, lubamatust kasutamisest.
- 9. klassi korrapidaja helistab lisaks muudele kohustustele ka koolikella.

12. KOOLIRUUMIDE KASUTAMINE
Kooliruumide kasutamisel lähtutakse ruumile kehtestatud tervisekaitse ja tuleohutuse eeskirjadest ja erinõuetest.
12.1. Igale klassile on kinnitatud klassijuhatajatundideks ja klassi üritusteks koduklass (klassijuhataja ainekabinet), mille heakorra eest vastutatakse kogu õppeaasta jooksul.
12.2. Ametiruumidesse siseneb õpilane ainult vajadusel.
12.3.Tunniväliste ürituste läbiviimisel lähtutakse koolis kehtestatud korrast.
12.4 Õpetajate tuppa siseneb õpilane vaheklassi uksest, mitte õpetajate garderoobi poolsest uksest.

13. TURVALISUS
13.1. Turvalisuse huvides juhatatakse kõik kooli külalised (võõrad) juhtkonna ruumidesse.
13.2. Vasta Koolis on tagatud õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks rakendatakse abinõud, tehes koostööd lapsevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega.
13.3. Õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustatavatest juhtumitest teavitab klassijuhataja õppealajuhatajat, koolidirektorit, koolipidajat, politseid jne.
13.4. Koolidirektoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

14. ÕPILASE ÕPPEST PUUDUMISE TEAVITAMINE
14.1. Lapsevanem/eestkostja/hooldaja teavitab klassijuhatajat õpilase puudumisest puudumise esimese päeva hommikul.
14.2. Kui lapsevanem/eestkostja/hooldaja ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest lapsevanemat/eestkostjat/hooldajat järgmisel õppepäeval.
14.3. Kolmandal puudumise päeval teavitab lapsevanem/eestkostja/hooldaja klassijuhatajat puudumise kestusest.
14.4. Kui lapsevanem/eestkostja/hooldaja ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool puudumise kolmandal päeval õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus on kohustatud välja selgitama puudumise põhjused ja tagama õpilase koolikohustuse täitmise.
14.5. Kui koolil on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi (nt arstitõendit) või pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole. Valla- või linnavalitsus on kohustatud välja selgitama puudumise põhjused ja tagama õpilase koolikohustuse täitmise.
14.6. Õpilane, kes on õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.
Aluseks Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus §36.

15. PUUDUMISE PÕHJUSED
Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
15.1. haigestumine
15.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud
15.3. olulised perekondlikud põhjused
15.4. vabandavad põhjused (kooli esindamine olümpiaadidel ja võistlustel)
15.5. Tervislikel põhjustel võib õpilane kuni viis järjestikust koolipäeva puududa lapsevanema tõendi alusel, alates kuuendast päevast tuleb esitada arstitõend (vt Terviseameti kiri 26.01.2010 „Puudumistõendi väljastamise kohta“).

16. ÕPIKUTE, TÖÖVIHIKUTE, TÖÖRAAMATUTE JA TÖÖLEHTEDE KASUTAMISE JA TAGASTAMISE KORD
16.1. Vasta Kool võimaldab põhiharidust omandavatele õpilastele tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
16.2. Õpikute, töövihikute ja tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastamise kinnitamise tingimused ja korra, samuti nõuded õpikutele, töövihikutele ja tööraamatutele ning muule õppekirjandusele, kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.
16.3. Kõigi riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu igaks õppeaastaks kinnitab haridus-ja teadusminister määrusega.
16.4. Igas klassis õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja riiklikule õppekavale vastavate kõikide õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelust, mis igal aastal kinnitatakse haridus- ja teadusministeeriumi määrusega.
16.5. Töövihikute tellimuse vormistab raamatukoguhoidja koos aineõpetajaga.
16.6. Eksemplaride arv sõltub antud õppeaastal õpilaste arvust.
16.7. Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed raamatukogust võtab klassijuhataja, jagab need ja aasta jooksul õpilased kasutavad neid.
16.8. Õppeaasta lõpus peab õpilane kasutatud õpikud tagastama klassijuhatajale, ja viimane omakorda tagastab õpikud raamatukokku.
16.9. Õpilase kasutuses olevad tööraamatud, töövihikud ning töölehed jäävad õpilasele.
16.10. Õpilase poolt rikutud õpikud tuleb õpilasel/lapsevanemal asendada või välja maksta.
16.11. Kaotatud või kasutuskõlbmatuks muutunud töövihikud ja tööraamatud tuleb õpilasel/lapsevanemal asendada.
Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud Karistusseadustiku, Tubakaseaduse ja Alaealise mõjutusvahendite seadusega.